U bevindt zich hier: Startpagina  

BEPALINGEN

Aankoopvoorwaarden

De hieronder vermelde Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor levering via onze e-shop en maken integraal deel uit van de Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden BETRO IT Services zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.


1: Definities:

1a: Ontvangstbevestiging: De ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 3b van deze aankoopvoorwaarden.
1b: Product: Het product of producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en BETRO IT Services, door of via BETRO IT Services binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
1c: Voorwaarden: Deze Aankoopvoorwaarden en de Algemene verkoop-, lvering- en betalingsvoorwaarden van BETRO IT Services.2: Toepasselijkheid:

2a: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de e-shop van BETRO IT Services tot stand komen zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld in artikel 1c. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en BETRO IT Services, middels deze e-shop en conform artikel 3 omschreven procedure, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.
2b: Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden vermeld, en in eventuele andere overeenkomsten welke ten behoeve van BETRO IT Services worden aangegaan, zijn ook van toepassing op, indien noodzakelijk voor levering en/of diensten, door BETRO IT Services ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.
2c: BETRO IT Services behoudt het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder dit vooraf kenbaar te maken.
2d: BETRO IT Services accepteert geen inkoopvoorwaarden van de kopende partij.
2e: BETRO IT Services levert niet aan postbus adressen.
2f: BETRO IT Services verleeny haar diensten en levert haar goederen, welke tot stand komen via deze e-shop, alleen binnen Nederland.
2g: BETRO IT Services betracht uitermate veel zorg aan haar website, en hoewel deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliseerd onvolledig c.q. onjuist is. BETRO IT Services verwerpt elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden op haar websitee.
2h: De administratie van BETRO IT Services wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde een juiste weergave te vormen van de uitgevoerde leveringen, ontvangen bestellingen en betalingen.3: Aanbiedingen & Overeenkomsten:

3a: De ontvangstbevestiging welke u via e-mail ontvangt wordt automatisch door het systeem aangmaakt, derhalve zijn alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen via de e-shop vrijblijvend. Indien BETRO IT Services de aankoopprijs dient aan te passen, hetzij op last van de fabrikant, hetzij ingevolge een wettelijk voorschrift of door een van kracht zijnde gewijzigde uitspraak van de rechter, zal u hiervan onmiddelijk schriftelijk (brief, fax of e-mail) op de hoogte gesteld worden. U hebt in dat geval de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk (brief, fax of e-mail) aan BETRO IT Services kenbaar wordt gemaakt.
3b: De overeenkomst tussen u en BETRO IT Services komt tot stand op het moment dat u een bestelling hebt geplaatst via de website. Nadat BETRO IT Services uw bestelling heeft ontvangen, ontvangt u ontvangstbewijs via uw e-mail adres. Uw order wordt altijd binnen 14 dagen verstuurd. Mocht een product niet meer leverbaar zijn of om een of andere reden een langere levertijd hebben, zal dit aan u worden medegedeeld en u hebt de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3c: BETRO IT Services behoudt het recht, ondanks het versturen van een automatisch gegenereerd ontvangstbewijs, een opdracht niet te accepteren indien niet alle gevraagde velden op het bestelformulier zijn ingevuld en/of niet correct zijn ingevuld.4: Transport:

4a: Nadat BETRO IT Services de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, zal het product bij u worden afgeleverd. De kosten en risico van het transport zijn voor kosten koper. Indien u meerdere producten in een keer heeft besteld, bestaat de mogelijkheid dat de bestelling in meerdere zendingen wordt uitgeleverd.5: Levertijd:

5a: De leveringstermijn van de product(en) bedraagt maximaal 14 dagen.
5b: Indien het product niet voorradig is of door onvoorizene omstandigheden niet meer en/of niet op tijd levebaar is, beroept BETRO IT Services zich op overmacht en behoudt het recht de overeenkosmt te ontbinden.
5c: Bij ontbinding van een overeenkomst worden de betalingen die reeds gedaan zijn in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, binnen 14 dagen na schriftelijke (brief, fax of e-mail) ontbinding van de overeenkomst terugbetaald.6: Afkoelingsperiode:

6a: Nadat u een bestelling via de e-shop bij ons heeft geplaatst, hebt u de mogelijkheid binnen 7 dagen deze overeenkomst te ontbinden.
6b: Uitgezonderd zijn producten welke volgens opgave van klant zijn gemaakt, speciaal zijn besteld, ondubbelzinnig zijn aangepast aan persoonlijke eisen, en producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn om te retourneren. Tevens zijn uitgezonderd video of videoregistraties en/of software waarvan de verzegeling van de geleverde media is verbroken.
6c: Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6a van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (brief, fax of e-mail) aan BETRO IT Services kenbaar te maken.
6d: Indien u het product reeds hebt ontvangen, krijgt u binnen 5 dagen verzendinstructies. Na ontvangst van deze instructies dient u het product onmiddelijk te retourneren aan BETRO IT Services. Kosten en risico voor deze retourzending zijn voor u. BETRO IT Services accepteert het product alleen als het geretourneerd wordt in originele verpakking, onbeschadigd, ongebruikt en voldoende gefrankeerd.
6e: Indien u reeds betalingen hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met BETRO IT Services, ingevolge artkel 6a en 6c van deze voorwaarden, heeft geannuleerd, zal BETRO IT Services deze betalingen binnen 14 dagen aan u terug betalen minus de in artikel 4a genoemde transportkosten.
6f: Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van BETRO IT Services niet in de originele verpakking zit, schade heeft opgelopen die aan een handeling en/of nalatigheid van u te wijten is; of gebruikt is, wordt u hiervan schriftelijk (brief, fax of e-mail) in kennis gesteld. BETRO IT Services behoudt het recht deze schade op u te verhalen door het aan u terug te betalen bedrag in zijn geheel en/of gedeelte hiervan daarvoor te gebruiken.7: Onvoldoende saldo / storneren:

7a: Indien BETRO IT Services bij onvoldoende saldo op uw bank- of postbankrekening, de door u verleende incasso toestemming, niet kan incasseren is zij hiertoe een hernieuwde opdracht voor incasso aan uw bank c.q. postbank te plaatsen. De kosten voor een extra incasso opdracht bedragen € 5,00 per keer.
7b: Ingeval van storneren van een reeds eerdere gedane incasso, waarvoor u toestemming hebt verleend middels het bestelformulier, zullen wij u hiervan schriftelijk (brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen. Daarnaast zult u een aangetekend schrijven ontvangen waarin wij u vragen het openstaande factuurbedrag per omgaande over te maken op onze bank- of postbankrekening.8: Prijzen & Garantie:

8a: Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief 19% BTW.
8b: Bij alle producten die u via BETRO IT Services aanschaft, krijgt u de leveranciersgarantie meegeleverd. Bij onverhoopte defecten e.d. volgt BETRO IT Services in eerste plaats deze garantievoorwaarden. De leverancier zorgt binnen het door hem vastgestelde garantietermijn voor reparatie, of laat de reparatie door derden uitvoeren, of omruiling, of verzoekt BETRO IT Services u een creditnota te verstrekken.9: Klachten:

9a: Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door BETRO IT Services in behandeling genomen worden.
9b: U dient de klacht schriftelijk (brief, fax of e-mail) kenbaar te maken aan BETRO IT Services t.a.v. Klantenservice.
9c: BETRO IT Services streeft naar klanttevredenheid en zal haar uiterste best doen de klacht binnen 10 werkdagen op te lossen.10: Privacy:

10a: BETRO IT Services heeft op deze website een privacy statement gepubliceerd, dit is in aanvulling op onze voorwaarden.11: Klantenservice:

11a: Alle correspondentie m.b.t. leveringen, bestellingen, retourzendingen en/of klachten dient u te richten aan: BETRO IT Services, t.a.v. Klantenservice, Evertsenlaan 2, 6881 GB VELP.12: Toepasselijk recht, bemiddeling & geschillen:

12a: Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, zoals vermeld in onze Algemene verkoop-, levering en betalinsvoorwaarden, alsmede deze Aankoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12b: Indien er een geschil ontstaat tussen u en BETRO IT Services naar aanleding van een tussen u en BETRO IT Services gesloten overeenkomst, kunt u BETRO IT Services verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij BETRO IT Services van mening is dat de aard van het geschil zulk een bemiddeling niet rechvaardigt.
12c: Indien een geschil niet op basis van artikel 12b of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, zullen de geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de vestigingsplaats van BETRO IT Services.Contact | Beveiliging